Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

Provozovatel: Beertravel s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 08004595

Spisová značka: C 310599 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: (+420) 777 689 390
Email: info@praguebeerbus.com
Kontaktní adresa: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Provozní doba: PO-PÁ 10-17.00

 

OBECNÉ INFORMACE

 

Informace o službách a jejich ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Přijímané způsoby platby jsou výhradně online platebním stykem a to platbou kartou VISA nebo MASTERCARD online. Vzhledem k tomuto způsobu platby nespadáme dle zákona o evidenci tržeb do režimu EET. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

STORNO PODMÍNKY

Regarding the COVID-19 situation rebooking to a different date is possible without any rebooking fees. Also rebooking between PRAGUE BEER BIKE and PRAGUE BEER BUS is possible for free.

CANCELLATION FEES
48hrs before departure – 100% cancellation fee
2 months before departure – 50% cancellation fee

REBOOKING FEES (not apply to COVID-19 situation)

Rebooking fee 1.000 CZK is applied, when changing date and time of your already booked reservation more than 48 hours before departure.
Rebooking fee 50-100 EUR may apply when making changes to your reservation in last minute (48 hours before departure).
In case of “no-show” without prior notice, amount payed is forfeit. Always double check that you are booking the correct date and time.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

 

Prodávající dodá služby kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Cena služeb je vždy stanovena pomocí rezervačního formuláře na naší webové stránce.

Nepřevezme-li kupující zboží či služby v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za storno objednávky. Výše tohoto poplatku je dle vzájemné dohody stanovena mezi prodávajícím a kupujícím a zahrnuje pokrytí nákladů nutných pro přípravu jízdy beer-bike (údržba a přistavení vozidla na místo, náklady na personál, objednávka sudu piva)

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst.

 

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

 

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním služby a to nejpozději 2 pracovní dny před objednaným termínem. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle emailem na info@praguebeerbus.com a oznámí telefonicky na kontaktech uvedených na webové stránce prodejce. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně nevyužité služby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě nevyužití služby ve stanoveném čase a tzv. “no-show” klienta propadá celá uhrazená částka ve prospěch provozovatele. V případě požadavku na změny termínu 48 hodin před začátkem služby může provozovatel požadovat poplatek “rebooking fee” ve výši 50-100 EUR za 1 stroj.

 

PRÁVA A POVINNOSTI

 

Pokud má převzatá služby nedostatky (např. nemá sjednané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady služby, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit okamžitě při převzetí služby nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li úprava služby možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení poměrné části kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení služby bez náhrady v případě opakovaného neuposlechnutí výzev personálu, ohledně bezpečnostních zásad, zásad slušného chování, nebo silné podnapilosti kupujícího.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku provozu služby nebo nedodržení instrukcí personálu.

 

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 

PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

 

Prohlašuji, že používáním webu www.praguebeerbus.com a jízdou v dopravním prostředku provozovatele souhlasím s provozním řádem, zpracování osobních údajů (GDPR), Obchodními podmínkami, bezpečnostními pravidly a pokyny provozovatele, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem zároveň poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Beru na vědomí, že jízda může být předčasně ukončena bez náhrady v případě opakovaného porušení pravidel a pokynů provozovatele. V případě špatného počasí může být jízda ukončena a vrácena poměrná částka o které rozhodne provozovatel. Beru na vědomí, že trasa cesty může být provozovatelem upravena vzhledem k aktuálním okolnostem a dopravní situaci.

Beru na vědomí, že od všech zůčastněných osob bude před jízdou vyžadován doklad totožnosti pro ověření věku. Veškeré doklady totožnosti musí mít všichni účastníci po celou dobu jízdy u sebe. V případě porušení tohoto bodu na sebe kupující bere veškerá rizika s tím související, včetně možné pokuty od Policie ČR, která v tomto případě padá k tíži kupujícího.

Po tomto poučení prohlašuji, že jízdu v dopravním prostředku pod obchodním názvem ,,PRAGUE BEER BUS“ www.praguebeerbus.com, provozované společností Beertravel s.r.o. , IČO 08004595 se sídlem
Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 ( dále jen ,,provozovatel“ ) absolvuji na vlastní nebezpečí, odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při jízdě a užívání dopravního prostředku vznikne. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/á a nemám žádná fyzická ani psychická omezení pro, které bych nemohl/a využít služby provozovatele týkající se jízdy na pivním kole s možností konzumace alkoholických nápojů. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu nikdy vůči provozovateli uplatňovat nároky na náhradu škody v případě, že mi taková škoda vznikne při jízdě nebo užívání dopravního prostředku.