Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

SHRNUTÍ

Provozovatel: Beertravel s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 08004595

Spisová značka: C 310599 vedená u Městského soudu v Praze
Telefon: (+420) 777 689 390
Email: info@praguebeerbus.com
Kontaktní adresa: Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Provozní doba: PO-PÁ 10-17.00

OBECNÉ INFORMACE

Informace o službách a jejich ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

Přijímané způsoby platby jsou výhradně online platebním stykem a to platbou kartou VISA nebo MASTERCARD online. Vzhledem k tomuto způsobu platby nespadáme dle zákona o evidenci tržeb do režimu EET. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

STORNO PODMÍNKY

V případě COVID-19 je možné provést změnu rezervace na jiné datum bez jakýchkoli poplatků za změnu rezervace. Rovněž změna rezervace mezi PRAŽSKÝM KOLEM a PRAŽSKÝM KOLEM BUSEM je možná zdarma.

STORNO POPLATKY
48 hodin před odjezdem – 100% storno poplatek
2 měsíce před odjezdem – 50% storno poplatek

POPLATKY ZA PŘEOBJEDNÁNÍ (nevztahuje se na situaci COVID-19)

Při změně data a času již rezervované rezervace více než 48 hodin před odjezdem je účtován poplatek za přebookování 1 000 Kč.
Při změně rezervace na poslední chvíli (48 hodin před odjezdem) může být uplatněn poplatek za přebookování 50-100 EUR.
V případě “no-show” bez předchozího upozornění propadá zaplacená částka. Vždy si dvakrát zkontrolujte, zda jste si rezervovali správné datum a čas.

OBJEDNÁVKA SLUŽEB

Prodávající dodá služby kupujícímu kompletní. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. Cena služeb je vždy stanovena pomocí rezervačního formuláře na naší webové stránce.

Nepřevezme-li kupující zboží či služby v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za storno objednávky. Výše tohoto poplatku je dle vzájemné dohody stanovena mezi prodávajícím a kupujícím a zahrnuje pokrytí nákladů nutných pro přípravu jízdy beer-bike (údržba a přistavení vozidla na místo, náklady na personál, objednávka sudu piva)

Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním služby a to nejpozději 2 pracovní dny před objednaným termínem. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle emailem na info@praguebeerbus.com a oznámí telefonicky na kontaktech uvedených na webové stránce prodejce. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně nevyužité služby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. V případě nevyužití služby ve stanoveném čase a tzv. “no-show” klienta propadá celá uhrazená částka ve prospěch provozovatele. V případě požadavku na změny termínu 48 hodin před začátkem služby může provozovatel požadovat poplatek “rebooking fee” ve výši 50-100 EUR za 1 stroj.

PRÁVA A POVINNOSTI

Pokud má převzatá služby nedostatky (např. nemá sjednané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady služby, za které prodávající odpovídá. Kupující může u prodávajícího uplatnit okamžitě při převzetí služby nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li úprava služby možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení poměrné části kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení služby bez náhrady v případě opakovaného neuposlechnutí výzev personálu, ohledně bezpečnostních zásad, zásad slušného chování, nebo silné podnapilosti kupujícího.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku provozu služby nebo nedodržení instrukcí personálu.

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

OCHRANNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

PROHLÁŠENÍ O ÚČASTI NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ

Prohlašuji, že používáním webu www.praguebeerbus.com a jízdou v dopravním prostředku provozovatele souhlasím s provozním řádem, zpracování osobních údajů (GDPR), Obchodními podmínkami, bezpečnostními pravidly a pokyny provozovatele, kterými se budu řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem zároveň poučen/a o svých povinnostech, o ochraně majetku zdraví sebe, ostatních účastníků a třetích osob. Budu dbát doporučení a příkazů pořadatelů a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku.

Beru na vědomí, že jízda může být předčasně ukončena bez náhrady v případě opakovaného porušení pravidel a pokynů provozovatele. V případě špatného počasí může být jízda ukončena a vrácena poměrná částka o které rozhodne provozovatel. Beru na vědomí, že trasa cesty může být provozovatelem upravena vzhledem k aktuálním okolnostem a dopravní situaci.

Beru na vědomí, že od všech zúčastněných osob bude před jízdou vyžadován doklad totožnosti pro ověření věku. Veškeré doklady totožnosti musí mít všichni účastníci po celou dobu jízdy u sebe. V případě porušení tohoto bodu na sebe kupující bere veškerá rizika s tím související, včetně možné pokuty od Policie ČR, která v tomto případě padá k tíži kupujícího.

Po tomto poučení prohlašuji, že jízdu v dopravním prostředku pod obchodním názvem ,,PRAGUE BEER BUS“ www.praguebeerbus.com, provozované společností Beertravel s.r.o. , IČO 08004595 se sídlem
Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5 ( dále jen ,,provozovatel“ ) absolvuji na vlastní nebezpečí, odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku, pokud mi taková škoda při jízdě a užívání dopravního prostředku vznikne. Dále prohlašuji, že jsem zdravotně způsobilý/á a nemám žádná fyzická ani psychická omezení pro, které bych nemohl/a využít služby provozovatele týkající se jízdy na pivním kole s možností konzumace alkoholických nápojů. Prohlašuji a souhlasím, že nebudu nikdy vůči provozovateli uplatňovat nároky na náhradu škody v případě, že mi taková škoda vznikne při jízdě nebo užívání dopravního prostředku.